Je třeba nasadit MASky!

Příprava MAS na období 2014 - 2020, kurz Manažer rozvoje venkova/MAS

 

 

E-learningový kurz pro MAS - zdarma se můžete přihlásit na http://www.mas-elearning.cz/

 

  

 

 

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY - sekce pro lektory

 

  

Seznam lektorů kurzu

 

 

 

UČEBNICE PRO MAS 

Připravujeme pro vás učebnici obsahující již proškolená témata. Verzi s vybranými kapitolami naleznete pdfZDE (verze k 30. 04. 2014)

 

 

 

Logolink-horizontalTima-barevné

 

                     

Projekt se zaměřuje na pomoc místním akčním skupinám (MAS), které budou v období 2014-20 rozhodujícím individuálním příjemcem pomoci pro financování potřeb venkovských regionů kraje. Manažeři MAS jsou lidé, kteří zajišťují fungování a rozvoj MAS. Všeobecným cílem (účelem) projektu je zvýšit připravenost těchto MAS pomocí profesní přípravy jejich manažerů.

 

Obsahem projektu je:

a) příprava vzdělávacího programu Manažer rozvoje venkova/místní akční skupiny,

b) příprava a realizace pilotního kurzu,

c) vytvoření, vydání a distribuce učebnice pro pracovníky MAS (s e-learningovou verzí)

Užitek z projektu budou mít v realizační fázi vybraní manažeři MAS a lektoři, ve fázi udržitelnosti pracovníci ostatních MAS a další, do projektu nezapojení lektoři.

V projektu jsou dvě cílové skupiny:

a) ZAMĚSTNANCI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN (MAS), kteří působí na pozici manažerů MAS a jsou klíčovými osobami pro uplatnění metody Leader a komunitou řízeného místního rozvoje

b) LEKTOŘI PRO PROBLEMATIKU ROZVOJE VENKOVA a zvláště rozvoje MAS

 

 

Klíčové aktivity:

 

KA Alfa - Příprava vzdělávacího programu a příprava kurzu

Cíle aktivity a postupné kroky:

- 1. Aktualizovat vzděl. potřeby v MAS a zjistit jejich připravenost na období 2014 – 2020 spoluprací se zaměstnavateli (s MAS).

- 2. Připravit vzdělávací program Manažer rozvoje venkova v MAS. Příprava obsahuje:

a) jednání s lektory, kteří připraví jednotlivé moduly,

b) průběžná příprava obsahu a metodiky vzděl. programu

- 3. Připravit pilotní kurz

a) jednání s MAS a vybranými účastníky (předání informací o kurzu - obsah, harmonogram, podmínky pro úspěšné absolvování kurzu apod.)

b) technická příprava kurzu (zajištění vhodných prostor, uzavření dohod nebo smluv s lektory, publicita projektu)

 

KA Beta - Realizace pilotního kurzu

Realizace pilotního kurzu se skládá ze čtyř bloků s celkem 20 moduly, z nichž 11 je základních (v A, B a C) a 9 doplňkových, rozvíjejících (D):

 

A – Strategie působení MAS v období 2014-20 (klíčové informace) - CELKEM 11 hod.:

A1) nové cíle pro rozvoj venkova 2014-20, nové operační programy v ČR, propojenost 4 fondů (ERDF, ESF, EAFRD, EMFF)

A2) komunitou řízený místní rozvoj – základní nástroj rozvoje regionů a těžiště činnosti MAS (vč. aktuálních informací z přípravy na MMR, MPSV, MŽP a MZe)

A3) úlohy a příležitosti MAS v novém období

 

B - Řízení a rozvoj MAS - CELKEM 22 hod.:

B1) tzv. projektové řízení v podmínkách MAS, práce s finančními, informačními, materiálními a lidskými zdroji, řízení rizik, supervize

B2) kontrola, monitoring, hodnocení a certifikace MAS, tzv. minimální standardy MAS, příprava na úspěšnou certifikaci v r. 2013

B3) právní a formální otázky činnosti MAS,

B4) příprava strategie rozvoje: dodavatelský versus komunitní způsob přípravy, ISRÚ a její náležitosti, praktické rady a zkušenosti s tvorbou strategií, partnerství a jeho meze; žádosti MAS na ŘO OP

 

C - Vybrané základní aktivity MAS - CELKEM 22 hod.:

C1) realizace ISRÚ: tzv. programové rámce, práce MAS s řídícími orgány OP

C2) vnitřní postupy MAS při realizaci SPL/ISRÚ: práce s potenciálními žadateli, databáze záměrů, administrace projekt

C3) MAS a její okolí: marketing MAS, fundraising, NS MAS, komunikace s okolím, práce s veřejností

C4) poradenská činnost MAS a práce s místními subjekty: techniky zvyšování hodnoty projektu místních žadatelů, tvorba předprojektové fiše, logický rámec a metoda ToC (Theory of change), analýza a řízení rizik, aplikace techniky POMILUJ

 

D - Vybrané problémy a příležitosti venkovských regionů – metodiky, příklady - CELKEM 20 hod.:

D1) Zakládání a rozvoj mikropodniků

D2) Sociální podnikání na venkově

D3) Sociální služby na venkově

D4) Uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na venkově

D5) Cestovní ruch na venkově, venkovská turistika

D6) Práce s kulturním dědictvím regionu

D7) Venkovské školy, místně zakotvené učení (místní témata ve výuce)

D8) Minimum o územním plánování pro MAS

D9) Zahraniční spolupráce území MAS

Témata – především v části „D“ se mohou měnit v závislosti na vývoji situace v přípravě nového Programu rozvoje venkova pro období 2014- 2020.

 

 

KA Gama - Tvorba a distribuce učebnice pro pracovníky MAS (s e-learningovou verzí)

Aktivita Gama úzce navazuje (resp. prolíná se) s aktivitou Beta. Na tvorbě učebnice se podílejí všichni lektoři pro jednotlivá dílčí témata. Připravené podklady pro kurz budou zároveň částečným podkladem pro novou učebnici. Po uskutečnění lekce lektor připraví a podle zkušeností z kurzu upraví obsah plného textu.

 

 

KA Delta - Vytvoření sítě lektorů pro rozvoj venkova

Cílem bylo vytvořit síť lektorů pro rozvoj venkova – lektorů pro MAS a pro komunitou vedený místní rozvoj. Bylo plánováno, že tato síť bude po vybudování poskytnuta Celostátní síti pro venkov ČR nebo Národní síti MAS jako trvale udržitelný příspěvek k rozvoji dalšího profesního vzdělávání na venkově. Výběrová komise však výstup z této aktivity, stejně jako náklady s ní spojené z projektu vyškrtla.

 

 

Udržitelnost výstupů projektu:

1. Učebnice - tato publikace bude k dispozici dalším MAS v ČR min. po dobu 2 let po ukončení projektu. Nejvíce ji však budou MAS využívat v r. 2014, kdy budou žádat o další finanční podporu z Programu rozvoje venkova (PRV), popř. z dalších fondů. MAS získají učebnice bezplatně.

2. E-learning - verze pilotního kurzu v e-learningové podobě bude k dispozici zástupcům MAS do té doby, než se naplno rozeběhne možnost čerpání fin. prostředků z PRV (min. do konce roku 2014). MAS budou využívat tento e-kurz bezplatně.

3. Opakování kurzu - jednotlivé MAS mohou poptávat nově vytvořený kurz pro své zaměstnance (týká se to především MAS mimo Královéhradecký kraj). MAS mají finanční prostředky na vzdělávání svých zaměstnanců, proto budou mít fin. prostředky na to, aby mohly školení zaplatit z vlastních zdrojů.

 

 

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY