CLLD-U jako nástroj řešení socioekonomických problémů měst

CLLD-U jako nástroj řešení socioekonomických problémů měst

Souhrnné informace ke stažení zde pdf

PROBLÉM: 1. Obyvatelé měst a městských částí mají své místní problémy a potřeby, které jsou však často dlouhá léta neřešené nebo nedostatečně řešené. Příklady: socioekonomické problémy vyloučených lokalit, mladí nezaměstnaní, chátrající objekty, nedostatečné pokrytí lokalit sociálními službami. 2. Podpora z ESIF pomocí individuálních projektů a „top-down“ přístup veřejné správy jsou někdy málo účinné, projekty bývají vzájemně izolované, některé se duplikují, naopak zůstávají nepokryté potřeby (chybí žadatel), ne všechny městské lokality a ne všechny problémy řeší ITI a IPRÚ.

CÍL: Cílem našeho nového projektu je ověřit možnost využití CLLD ve městech (o čemž jsme na základě zkušeností z českého venkova a z měst v zahraničí přesvědčení), připravit metodiku pro uplatnění CLLD-U v českých městech a navrhnout uznání CLLD-U jako legitimního nástroje řešení sociálních, ekonomických a environmentálních problémů v lokalitách městského typu s výhledem na mainstreaming CLLD-U v ČR od r. 2019.

Potenciální poptávka po CLLD-U v ČR existuje, překážkou je dosavadní neinformovanost místních aktérů i veřejné správy o možnostech CLLD.

DOPADY: 1. Zvýší se účelnost, účinnost a udržitelnost finančních podpor ve městech. 2. Nastanou sociální, ekonomické a environmentální účinky z konkrétních řešení (realizovaných projektů). 3. Nehmotným dopadem bude zvýšení soudržnosti komunity, silnější pocit sounáležitosti a solidarity, který umožňuje řešit problémy sociálně vylučovaných či vyloučením ohrožených obyvatel a skupin. 4. Posílí se místní demokracie. 5. Ve městech dojde ke zvýšení kvality života, sociální soudržnosti a spokojenosti obyvatel.

NOVOST: CLLD-U představuje definitivně nové řešení pro města v ČR. Není nové pro venkov (zde se CLLD uplatní v současném období, od r. 2005 to byla podobná metoda Leader. Úspěch metody Leader a CLLD na venkově je předzvěstí úspěchu ve městech. Dokáže řešit neřešené problémy a často hospodárněji a účinněji. V řadě zemí EU se průběžně uplatňovaly podobné přístupy (např. iniciativa URBAN, URBACT, projekt SEiSMiC aj.), z nichž lze těžit mnoho věcných a metodických zkušeností. CLLD-U je v ČR plně realizovatelný a způsobilý k podpoře z ESIF díky Nařízení EP a Rady (EU) č. 1303/2013 (Společné nařízení o ESIF), čl. 32-35.

ALTERNATIVY: Existují, ale každá má podstatné nedostatky. Převažující top-down přístup je často nedostatečný nebo neúčinný. Komunitní plánování soc. služeb řeší jen služby, a to ještě pro větší území („nedohlédne“ do lokalit). Územní plánování se zabývá jen funkčním využitím pozemků, nikoliv životem v lokalitách. Místní agenda 21 je vhodná, avšak řízená samosprávou a na ní závislá (kdežto CLLD je řízeno mezisektorovým místním partnerstvím, čili více nezávisle). Navíc v současné legislativě dosud neexistuje podobný nástroj regionálního rozvoje.

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI (místních aktérů): To je podstata CLLD-U: ti, kteří mohou pomoci problém lokality řešit, jsou součástí celého procesu: vytvářejí místní partnerství, zpracovávají strategii rozvoje lokality a řešení jejich potřeb, vyhlašují výzvy pro řešitele (žadatele o grant), vybírají je, kontrolují realizaci projektu a reportují výsledky poskytovatelům podpory (tj. městské nebo krajské samosprávě, řídícímu orgánu OP apod.). Důležité je, že naprostá většina dnes existujících problémů v městských lokalitách se dá řešit právě metodou CLLD-U. CLLD-U je ideální pro podporu malých investičních i neinvestičních projektů s místním významem.