Analýza a evaluace aktivit v oblasti dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

Projekt se ve třech klíčových aktivitách zaměřuje na analýzu třech nejdůležitějších aktérů DV.

Příjemce:

Tima Liberec, s. r. o.

Partneři:

Asociace institucí vzdělávání dospělých v ČR, o. s.; Technická univerzita v Liberci

Doba realizace:

01.05.2010 - 31.01.2012

Hlavní cíl projektu

1. analyzovat a vyhodnotit poptávku a nabídku dalšího vzdělávání (DV) obyvatel Libereckého kraje (LK) s důrazem na jejich další profesní vzdělávání a
2. vzdělávacím institucím a zaměstnavatelům poskytovat poradenství, které podpoří zvýšení konkurenceschopnosti ekonomických subjektů a kraje.

Projekt se ve třech klíčových aktivitách zaměřil na analýzu třech nejdůležitějších aktérů DV - tj. samotných občanů, zaměstnavatelů a poskytovatelů vzdělání - a na evaluaci vzdělávacích potřeb, poptávky a nabídky. V dalších dvou aktivitách se zaměřil na rozvoj a podporu poradenství pro DV a zvýšení odbornosti externích a interních (podnikových) lektorů a na poradenství pro vzdělávací instituce a zaměstnavatele.

Šlo o vůbec první souhrnnou analýzu a vyhodnocení DV v LK. K výstupům projektu patří čtyři výzkumné zprávy a evaluační studie, souhrnná publikace, webový portál, proškolení podnikoví lektoři aj. Projekt s celkovým rozpočtem 3 636 532 Kč bude trval 21 měsíců.

Vybrané údaje o cílových skupinách

Účastníky DV byli:
a, zaměstnanci podnikatelských i nepodnikatelských subjektů v kraji,
b, uchazeči o zaměstnání (evidovaní úřady práce),
c, další zájemci o zaměstnání. Rozhodující je skupina zaměstnanců a proto důležitým prostředníkem jsou zaměstnavatelé.

V LK je podle dostupných údajů ČSÚ celkem 199 300 zaměstnanců, nejvíce (82 900) ve zpracovatelském průmyslu. Na jejich zaměstnávání se podílí především 2433 subjektů s více než 10 zaměstnanci a tato skupina podniků a organizací bude předmětem výzkumu. Další významnou skupinou jsou lidé hledající zaměstnání prostřednictvím úřadů práce.

V LK má nyní sídlo 107 vzdělávacích institucí působících v oblasti DV (včetně 30 VŠ, VOŠ a SŠ). Mnoho vzdělávacích agentur však má sídlo mimo LK.

Aktivity, výstupy a termíny realizace projektu

A1 analýza DV obyvatel v ekonomicky aktivním věku
Jednalo se o celokrajský, plně profesionální průzkum účasti obyvatel kraje na DV. Tato analýza sloužila jako referenční rámec pro interpretaci ostatních zjištění a pro porovnání s jinými kraji a ČR. Výstupem z aktivity byla výzkumná zpráva.

pdfZpráva z průzkumu dalšího vzdělávání obyvatel LK 2010

A2 analýza a vyhodnocení poptávky po DV
Cílem této aktivity bylo zjistit poptávku po dalším profesním vzdělávání.
Dílčími aktivitami byly:
2.1 - průzkum vzdělávacích potřeb velkých, středních a malých podniků
2.2 - průzkum ve skupině NNO a VS
2.3 - dvě skupinové diskuse (typu focus group) pro skupiny personalistů
Výstupem z aktivity byla výzkumná zpráva.

A3 analýza a vyhodnocení nabídky DV
Cílem této aktivity bylo zjistit nabídku po dalšího profesního vzdělávání.
Dílčími aktivitami byly:
3.1 - průzkum ve vzdělávacích institucích pomocí dotazníku
3.2 - dvě skupinové diskuse pro zástupce VI v kraji na téma:
a) Adekvátnost nabídky vzdělávacích programů ve vztahu k současným obecným trendům a ke zjištěným potřebám DPV v kraji.
b) Tvorba vzdělávacích programů jako výsledek spolupráce vzdělávacích institucí, podniků a úřadů práce s respektováním didaktických, ekonomických a legislativních požadavků a zásad.
Výstupem z aktivity byla výzkumná zpráva.

A4 podpora vzdělávacích institucí a lektorů
Výstupem aktivity byly:
a) dva workshopy pro vzdělávací instituce
b) krátká zpráva o efektivnosti DV z hlediska jeho účastníků s doporučeným způsobem sledování
c) dva jednodenní semináře pro skupinu podnikových lektorů

A5 Rozvoj a podpora poradenských služeb v DV
Výstupem z aktivity byly:
a) funkční webový portál pro další vzdělávání v LK (určený především zaměstnavatelům a poskytovatelům externího DV) - v provozu od září 2010
b) shrnující publikace - prosinec 2011

Partneři po skončení finanční podpory z OP VK nadále provozují webový portál dalšího vzdělávání v LK. Vzdělávací instituce si sem samy mohou vkládat nové akce a portál bude zprostředkovávat nabídku a poptávku po DV. Každoročně se po dobu pěti let uskuteční setkání poskytovatelů DV.

Webový portál: www.dvlk.cz

loga-partneru-investice-do-vzdelani